Hướng dẫn sử dụng FixAttrb hiện file ẩn do virus phá: